A A A K

SmodBIP

EWIDENCJA SZAMB

 Obowiďż˝zkowa ewidencja zbiorników bezodpďż˝ywowych (szamb)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porzďż˝dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póďż˝n. zm.) gminy majďż˝ obowiďż˝zek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpďż˝ywowych na nieczystoďż˝ci pďż˝ynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ďż˝cieków.
W zwiďż˝zku z powyďż˝szym Gminna Jednostka Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej zwraca siďż˝ do wďż˝aďż˝cicieli nieruchomoďż˝ci/uďż˝ytkowników nieruchomoďż˝ci na terenie gminy Bobowa o wypeďż˝nienie druku zgďż˝oszenia posiadanego zbiornika bezodpďż˝ywowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ďż˝cieków i dostarczenie do siedziby Jednostki, ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa, lub pocztďż˝ elektronicznďż˝ na adres e-mail: gjuk@bobowa.pl
Druki zgďż˝oszenia dostďż˝pne sďż˝ u Soďż˝tysów, w Urzďż˝dzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21 pok. nr 21, w siedzibie Gminnej Jednostki Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6A, oraz na stronie internetowej gjuk.bip.bobowa.pl
Jednoczeďż˝nie informuje siďż˝, ďż˝e zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeďż˝nia 1996 r. o utrzymaniu czystoďż˝ci i porzďż˝dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póďż˝n. zm.) wďż˝aďż˝ciciele nieruchomoďż˝ci, którzy pozbywajďż˝ siďż˝ z terenu nieruchomoďż˝ci nieczystoďż˝ci ciekďż˝ych sďż˝ obowiďż˝zani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usďż˝ug wykonywanych przez przedsiďż˝biorcďż˝ posiadajďż˝cego zezwolenie na prowadzenie dziaďż˝alnoďż˝ci w zakresie opróďż˝niania zbiorników bezodpďż˝ywowych i transportu nieczystoďż˝ci ciekďż˝ych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opďż˝at za te usďż˝ugi.
Informuje siďż˝, ďż˝e osoby, które nie majďż˝ jeszcze podpisanych umów na opróďż˝nianie zbiorników bezodpďż˝ywowych, powinny to uczyniďż˝ niezwďż˝ocznie.


Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróďż˝nianie zbiorników bezodpďż˝ywowych oraz transport nieczystoďż˝ci ciekďż˝ych na terenie gminy Bobowa sďż˝ nastďż˝pujďż˝ce podmioty:

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróďż˝nianie zbiorników bezodpďż˝ywowych
oraz transport nieczysto�ci ciek�ych na terenie gminy Bobowa:
- Zakďż˝ad Usďż˝ugowy – Franciszek Goďż˝yďż˝niak Kruďż˝lowa Niďż˝na 23, 33-325 Kruďż˝lowa Wyďż˝na, tel.: 601 197 519
- Przedsi�biorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD, ul. Krynicka 6, 33-190 Ci�kowice, tel.: 14 65 10 215
- ,,Stef-Mir” – Wywóz Nieczystoďż˝ci Pďż˝ynnych Mirosďż˝aw Grzybowski Biaďż˝a Wyďż˝na 332, 33-330 Grybów,  tel.: 790766299
- AGROINKOP 2 – Dariusz Maniak Jastrzďż˝bia 23, 33-191 Jastrzďż˝bia, tel.: 14 651 23 62, 661 468 375
- Miejskie Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 11-listopada 54a, 38-300 Gorlice, tel.: 18 353-73-30
- FBU Tombud – Tomasz Barszcz, ul. Krasiďż˝skiego 13/19, 38-300 Gorlice, tel.: 600 108 574
- TOI TOI Polska, ul. P�ochoci�ska 29, 03-044 Warszawa, tel.: 804 204 20
- Transport Ciďż˝arowy S.C. "LIZSBEK" - Z. i S. Lis, 33-395 Cheďż˝miec, ďż˝winiarsko 7, tel.: 604 515 742,  tel.: 18 449 00 11
- Firma DANKON Konrad Krupczak, Ropica Górna, dz. nr 416/7, 38-307 Sękowa, tel.: 512 966 671
- Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach, ul. Św. Andrzeja 6, 33-190 Ciężkowice, tel.: 14 676 76 64

                                                                            
 wzór zgďż˝oszenia

          Gmina Jednostka Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej informuje, ďż˝e z dniem 31 maja 2020 r. upďż˝yn�� termin skďż˝adania zgďż˝oszeďż˝ do ewidencji zbiorników bezodpďż˝ywowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ďż˝cieków. W zwiďż˝zku z powyďż˝szym u wďż˝aďż˝cicieli/uďż˝ytkowników nieruchomoďż˝ci, którzy do chwili obecnej nie przedďż˝oďż˝yli zgďż˝oszenia, zostanďż˝ przeprowadzone  w pierwszej kolejnoďż˝ci kontrole w celu ustalenia danych dotyczďż˝cych gromadzenia nieczystoďż˝ci ciekďż˝ych. 

                                                                                   /- / Dorota Popiela 

                                                                                   Kierownik Gminnej Jednostki Usďż˝ug                                                                                                 Komunalnych w BobowejOpublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 04.10.2023
Podpisał: Barbara Falisz-Stďż˝pieďż˝
Dokument z dnia: 14.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 656