A A A K

SmodBIP

Deklaracja dost�pno�ci

DEKLARACJA DOST�PNO�CI GMINNEJ JEDNOSTKI US�UG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

Wst�p do deklaracji:

Gminna Jednostka Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej zobowiďż˝zuje siďż˝ zapewniďż˝ dostďż˝pno�� swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostďż˝pnoďż˝ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oďż˝wiadczenie w sprawie dostďż˝pnoďż˝ci ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://gjuk.bip.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Jednostka Us�ug Komunalnych w Bobowej
ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa
tel. 18 35 14 178, fax 18 35 14 178
e-mail: gjuk@bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 8.11.2011r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.03.2022r.

Strona podmiotowa BIP jest czďż˝ciowo zgodna z ustawďż˝ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostďż˝pnoďż˝ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjďż˝tkiem:
• zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykuďż˝ów lub za��czników nie sďż˝ dostďż˝pne cyfrowo w caďż˝oďż˝ci, np. mapy oraz informacje, które zostaďż˝y opublikowane przed wejďż˝ciem w ďż˝ycie ustawy o dostďż˝pnoďż˝ci cyfrowej, a takďż˝e zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci za��czników, umieszczane sďż˝ w formie skanów.

U�atwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Gminnej Jednostki Us�ug Komunalnych w Bobowej posiada nast�puj�ce u�atwienia:
• moďż˝liwo�� powiďż˝kszenia wielkoďż˝ci liter na stronie,
• mapa strony.

Data sporz�dzenia deklaracji:

Deklaracj� sporz�dzono dnia 28.01.2021 r. (Aktualizacja 25.03.2024 r.)
Deklaracj� sporz�dzono na podstawie oceny dokonanej przez osob� odpowiedzialn� za wdra�anie ustaw o dost�pno�ci oraz Inspektora BHP Gminnej Jednostki Us�ug Komunalnych w Bobowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej moďż˝na uďż˝ywaďż˝ standardowych skrótów klawiaturowych przeglďż˝darki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dost�pno�ci: Anna Radzik
Adres do korespondencji: ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa
Telefon: 18 35 14 178
E-mail: gjuk@bobowa.pl

Informacja o dost�pno�ci t�umacza j�zyka migowego:

Gminna Jednostka Us�ug Komunalnych w Bobowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadaj�cego umiej�tno�� pos�ugiwania si� polskim j�zykiem migowym, nie zatrudnia tak�e osoby �wiadcz�cej us�ugi komunikacji w j�zyku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawďż˝ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostďż˝pnoďż˝ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) kaďż˝dy ma prawo wystďż˝piďż˝ do podmiotu publicznego z ��daniem udostďż˝pnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostďż˝pu alternatywnego, na warunkach okreďż˝lonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszďż˝cy ��danie moďż˝na zďż˝oďż˝yďż˝ skargďż˝ z zastosowaniem przepisów Kodeksu postďż˝powania administracyjnego. Moďż˝e takďż˝e powiadomiďż˝ Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dost�pno�� architektoniczna:

Siedziba Gminnej Jednostki Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej znajduje siďż˝ przy ul. Bohaterów Bobowej 6A w Bobowej. Budynek nie posiada zamontowanej windy.
Do Gminnej Jednostki Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej prowadzi 1 wejďż˝cie: od strony ulicy Bohaterów Bobowej. Wejďż˝cie jest przystosowane dla osób niepeďż˝nosprawnych, poruszajďż˝cych siďż˝ przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Sanitariat w budynku Gminnej Jednostki Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej umiejscowiony na piďż˝trze nie jest przystosowany dla osób niepeďż˝nosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeďż˝ w alfabecie Braillea, oznaczeďż˝ kontrastowych, a takďż˝e oznaczeďż˝ w druku powiďż˝kszonym dla osób niewidomych i sďż˝abowidzďż˝cych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepeďż˝nosprawnych.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik Gminnej Jednostki Usďż˝ug Komunalnych w Bobowej, schodzi do osoby po zawiadomieniu przez osobďż˝ wnioskujďż˝cďż˝ (poprzez zamontowany domofon przy wejďż˝ciu gďż˝ównym). Na parterze znajduje siďż˝ miejsce do obsďż˝ugi osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku mo�na wej�� z psem asystuj�cym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Barbara Falisz
Publikacja dnia: 25.03.2024
Podpisał: Barbara Falisz
Dokument z dnia: 28.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 281